Gia Lai: Thiệt hại do mưa bão tại huyện Đắk Pơ hơn 33 tỷ đồng