Gia Lai: Tận mắt nông dân phun hóa chất tăng trưởng cho rau, quả

20/3,963