Gia Lai: Sở Tư pháp vào cuộc vụ từ chối công chứng mua bán đất cho dân

13/0,842