Gia Lai: Số liệu 245 phòng học bị bỏ hoang có thực tế?