Gia Lai: Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện Chư Sê làm thất thoát hơn 10 tỷ đồng