Gia Lai: Phó ban dân tộc tỉnh xin nghỉ không lương - Do ngại