Gia Lai: Người dân lo lắng hoa dã quỳ tàn trước hội