Gia Lai: Lễ hội hoa dã quỳ có nguy cơ thiếu hoa

12/0,746