Gia Lai: Lão nông ghép thành công chanh dây trên gốc lồng đèn