Gia Lai: Làng tái định cư Ia Bia không đất sản xuất và nước sinh hoạt