Gia Lai: Lạ kì trái ớt cay xè cho 'quả ngọt' ở Đak Pơ