Gia Lai: Kiểm điểm Ban cán sự đảng UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021