Gia Lai : Hỗ trợ 250 triệu đồng cho mô hình tưới nước nhỏ giọt trên cây hồ tiêu