Gia Lai: Giữ rừng ở đại ngàn K'Bang - Tàn phá từ bìa đến 'lõi' rừng