Gia Lai: Giá tiêu 'liêu xiêu', lão nông này vẫn yên tâm thu hàng trăm triệu