Gia Lai: Đình chỉ nhân viên bưu điện ném bưu phẩm như 'ném rác'