Gia Lai: Đình chỉ công tác công an viên để đạn găm vào đầu thanh niên 20 tuổi