Gia Lai: Đình chỉ Chủ tịch xã cầm đầu nhóm người đi đánh dân