Gia Lai đề nghị thanh lý gần 200 phòng học hư hỏng