Gia Lai: Đào ao thả cá ở dự án tuyến đường Hồ Chí Minh