Gia Lai: Bầu bổ sung ông Võ Ngọc Thành làm Chủ tịch tỉnh