Gia Lai: Bắt sống đối tượng FULRO cốt cán

15/2,626