Giá giảm 28% trong một tháng, Chủ tịch ANV đăng ký mua 2 triệu cổ phiếu