Gia đình Phó Chủ tịch HĐND huyện xây dựng trái phép trên đất lúa