Gắp lưỡi câu nằm trong phổi của bệnh nhân tâm thần ở Quảng Nam