Gần một giờ vật lộn mới tóm được con cá lệch "khủng" dài 1,6 m