Gần 86.000 tỷ đồng đầu tư vào Tây Nguyên

13/0,551