Gần 700 người quản lý, vận hành, khai thác đường sắt đô thị Cát Linh-Hà Đông

14/2,338