Gần 29 triệu đồng trao tặng bà lão mù lòa, cô độc tại Đắk Nông