Gần 2.000 ô tô cập cảng Việt Nam tuần qua, xe Ấn Độ xuất hiện trở lại