Gần 1.000 nhà đầu tư kiện ông chủ mỏ đào tiền ảo Sky Mining