Facebook phủ nhận thông tin đã đặt văn phòng tại Việt Nam