Facebook mất giám đốc bảo mật, giải tán đội an ninh