Facebook duyệt chi 10 triệu USD mỗi năm để bảo vệ gia đình Zuckerberg

14/0,471