'Facebook bạc bẽo với 60 triệu tài khoản tại Việt Nam'