EVN khẳng định: Các đập thủy điện do EVN quản lý đang tuyệt đối an toàn