EU sẵn sàng chia sẻ với Việt Nam khắc phục hậu quả bão Damrey