Em Phạm Song Toàn được tôn vinh ở trường mới: Chính trực và dũng cảm không gục ngã