Duy Mạnh nổi giận với Tăng Tiến: Đừng làm người khác mất nồi cơm