Đường nghìn tỉ xuống cấp nặng, Sở GTVT nói do... trời nắng