Đường Hồ Chí Minh qua Quảng Bình: "Đường đua" của xe ben