Đường điện trung thế “lơ lửng” trên đầu hàng trăm học sinh, giáo viên