"Đường đi" của 100 bánh cocaine trước khi đến Việt Nam