Dùng tro bếp nhét vào miệng nạn nhân cướp khuyên tai vàng