Dùng thuốc đầu que diêm làm pháo, bé trai bị hỏng mắt