Dừng ngay việc đánh con bởi hậu quả tiêu cực kéo dài đến 10 năm sau