Dừng khẩn cấp việc nhận chìm 62.000m3 bùn xuống biển

15/1,328