'Đừng để tình trạng đem gạo cứu trợ về bán làm giao thông nông thôn'