Đua nhau giảm giá trước tháng 'cô hồn', nhưng doanh số ô tô vẫn giảm