Đưa Bảo tàng Cà phê Thế giới vào hoạt động trong năm 2019